Deze disclaimer heeft betrekking op de website https://www.hulphond.nl.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hulphond Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hulphond Nederland.

Juistheid en volledigheid gegevens

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hulphond Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

Hulphond Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hulphond Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hulphond.nl op deze pagina.